Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Začátek postupné likvidace VVP Libavá

Ministr obrany a vládnoucí garnitura rozhodla, že likvidace VVP Libavá musí být legislativně dokončena do 30.6.2014 schválením novely zákona č.222/1999 Sb a zvláštního zákona ke zrušení a změnám hranic vojenských újezdů. Tomuto byla dán vzletný název "Optimalizace počtu a rozlohy vojenský újezdů AČR".

Podle vyjádření představitelů armády České republiky se připravuje zmenšení VVP Libavá o 24%. Z Vojenské výcvikového prostoru mají být vyjmuty všechny sídelní útvary (Město Libavá, Heroltovice, Kozlov, Slavkov a Luboměř pod Strážnou) a kostel Stará Voda. Na obrázku je žlutou barvou vyznačeno odtržené území a modrou barvou probíhající restituce.

Podle návrhu mají být sídelní útvary přiřazeny k současným samosprávám a to takto:

Sídelní útvar Návrh přiřazení k samosprávě Poznámky
Město Libavá vznikne vlastní samospráva  
Domašov nad Bystřicí zadlužená obec bez vlastní školy
Budišov nad Budišovkou jiný kraj, velká vzdálenost
Heroltovice Město Libavá  
Domašov nad Bystřicí zadlužená obec bez vlastní školy
Kozlov Velký Újezd  
Potštát  
Lipník nad Bečvou  
Slavkov Lipník nad Bečvou  
Dplní Újezd  
Potštát  
Bohuslávky  

Přiřazené sídelní útvary budou chudou příbuznou. Nebudou jim vráceny všechna historická území, která jim patřila před vznikem Vojenského výcvikové prostoru Libavá. Z bývalého okresního města Města Libavá, tak vznikne živořící obec, ze které začnou odcházet její obyvatelé.

Podle armádních předpokladů bude zrušen průjezd Město Libavá - Mrsklesy a Město Libavá - Zelený Kříž pro současné obyvatele VVP Libavá a bude zakázán vstup do celého VVP Libavá.

Armádní přestavitelé byli dotazování na prodej nemovitostí, které v současné době mají v užívání fyzické osoby. Na tuto otázku bylo odpovězeno, že existuje několik variant.

1. varianta: Nemovitosti budou prodávat armádní subjekty za odhadní cenu. Cena zůstatková nebude brána v potaz. Mnoho obyvatel si přidělený dům nebo byt vylepšilo za své prostředky a tím zvedlo cenu nemovitosti. Tito občané budou mít smůlu, protože na to nebude brán zřetel.

2. varianta: Nemovitosti zůstanou v držení subjektů AČR, zejména vojenských lesů a statků. Tyto nemovitosti budou dále pronajímány za tržní cenu.

3. varianta: Nemovitosti budou převedeny samosprávným celkům a ty rozhodnou, jak s nimi budou dále nakládat.

Není vyloučena ani kombinace všech variant, nebo vznik varianty nové.

Změna rozlohy VVP Libavá se nedotkne jenom obyvatel, ale i přírody.


Převzato z prezentace Optimalizace počtu a rozlohy vojenský újezdů AČR, Ministerstvo obrany, 2011

„Z hlediska stavu přírody a krajiny patří vojenské újezdy mezi nejzachovalejší v České republice. Jsou to vymezené části území naší republiky určené především k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil, ale z pohledu ochrany přírody a krajiny v nich máme neuvěřitelné bohatství.“

Vojenský újezd Libavá je z hlediska ochrany přírody a krajiny součástí tzv. soustavy NATURA 2000, kterou tvoří ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Na území vojenského újezdu Libavá máme 1 evropsky významnou lokalitu (EVL), 1 ptačí oblast (PO) a 1 zvláště chráněné území přírodní rezervaci Smolenská luka (ZCHÚ PR).

EVL Libavá – rozloha 10 773,88 ha, předmět ochrany - střevlík hrbolatý, vranka obecná + přírodní stanoviště např. Kontinentální opadavé křoviny, Přechodová rašeliniště a třasoviště

PO Libavá – rozloha 32 723,82 ha, předmět ochrany – chřástal polní

ZCHÚ PR Smolenská luka – rozloha - cca 10 ha – jedná se o mokřadní společenstva lučních porostů (např. úpolín nejvyšší, prstnatec májový, kosatec sibiřský)

Části vojenského újezdu Libavá, které armáda opustí a na kterých se nachází EVL Libavá .. zůstanou i nadále chráněné .. pouze kompetenčně se stane jejich orgánem státní správy (tj. orgánem ochrany přírody a krajiny) příslušný krajský úřad (viz § 77a, odst. 4 písm. f), g), l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Krajský úřad může pak tyto části EVL Libavá ponechat v tzv. základní ochraně či zajistit jejich ochranu formou smluvní ochrany či je vyhlásit jako zvláště chráněná území např. v kategorii přírodní památka, přírodní rezervace, atd. Tato problematika v současné době projednávána Ministerstvem obrany s Ministerstvem životního prostředí a dále bude projednávána s příslušným krajským úřadem tj. Krajský úřad Olomouckého kraje.