Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Co se nás týká

Stížnost na postup při vyúčtování služeb za rok 2009 a správu majetku v Sekci správy majetku MO.

E-mail se stížností byl zaslán 27.4.2011 na Ministerstvo obrany.


Text stížnosti

V roce 2010 jsem podal odpor k vyúčtování služeb za rok 2009, několik dotazů na způsob účtování nákladů spojených s dodávkou tepla a TUV a zateplením budov. Protože na mé dotazy byly zaslány vyhýbavé, neúplné nebo nepravdivé odpovědi, strukturoval jsem tuto stížnost do několika bodů.

 1. Ve spisu čj.: 515/2001-1140 ze dne 29.března 2011 píšete, že od 1.ledna 2008 byly náklady pro vytápění a teplou vodu vypočítány dle podlahové plochy bytových objektů, neboť původní měřiče byly nefunkční.

  Nás jako nájemníky bytů tato skutečnost vůbec nemusí zajímat. Je to problém organizačního celku AČR, který nezajistil pravidelné revize a výměny měřidel tepla. Je zajímavé, že pracovníci kotelny provádějí v pravidelných intervalech kontrolu nebo odečet měřidel na patě domů. Patrně žádnou závadu při svých kontrolách nezjistili. To, že jsou měřidla nefunkční, případně byla na nich prošlá revize a nikdo z odpovědných osob tuto záležitost neřešil, se dá posuzovat jako trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku. Byly z tohoto stavu věci vyvozeny nějaké závěry a důsledky, nebo veškerá zvýšená finanční plnění vzniklá nefunkčními měřidly byla připsána na vrub nájemníků dotčených domů?

  Je zajímavé, že závada na měřidlech se vyskytla na všech přípojných místech panelových domů připojených k centrální kotelně, alespoň to tak vyplývá z prvotního vyúčtování a skoro po roce vypracovaném opravném vyúčtování. V tomto vyúčtování nám bylo sděleno, že byla posouzena tíživá situace v lokalitě Libavá a sníženy náklady na vytápění za rok 2009.

  Jinými slovy, pokud si budu stěžovat a poukazovat na chyby ve vyúčtování a ve správě cizího majetku a nadřízený orgán po mnoha dopisech uzná, že by na tom mohlo být něco pravdy, budu zařazen do kategorie sociálních případů, jenom aby na správcovskou organizaci nepadlo ani stín podezření.

 2. Ve spisu čj.: 515/2001-1140 ze dne 29.března 2011 píšete, že nastavení vnitřní průměrné teploty u neobsazených bytů se po zrušení vyhlášky MPMR č. 291/2001 neřídí žádným předpisem.

  Domnívám se, že nemáte pravdu! Protože jsou panelové domy obytné domy v trvalém užívání, platí pro ně vyhláška č.194/2007 Sb., příloha č.1 kde se praví:

  Obývací pokoj 20 °C
  Kuchyně 20 °C
  Koupelny 24 °C
  Klozety 20 °C
  Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj. 15 °C
  Schodiště 10 °C

  Podle Vašeho tvrzení, že temperujete nevyužívané byty na 12°C porušujete vyhlášku č.194/2007 Sb., příloha č.1.

 3. Dne 10.března 2011 byly na náš popud seřízena okna a měly být udělány i drobné zednické práce. Ve svém předešlém dopise jsem uvedl:

  Nevím, kdo přebíral dílo, ale u nás se nebyl podívat na provedenou výměnu oken vůbec nikdo. Do dnešního dne není dokončen parapet na balkonových dveřích, týká se to celého vchodu Domašovská 227, Město Libavá. Dále nebylo uvedeno do původního stavu zdivo na společných prostorách domu. Nejsou dořešeny vstupní dveře na chodbu které pracovníci firmy, která montovala okna, použily jako podpěru lešení a došlo k jejich deformaci. Dveře při uzavření netěsní a ve spodní části je mezera mezi dveřmi a rámem několik milimetrů. Dne 10.3.2011 byla provedena kontrola a seřízení kování oken. Když jsem se snažil reklamovat zednické práce, bylo mě sděleno technikem který seřizoval okna, že stačí použít nejlevnější tmel. Obdobnou odpověď obdrželi i ostatní nájemníci domu. Jak budou řešeny rozestupy mezi rámem okna a zdí? Technik SVBF se k tomu postavil tak, že si nechal pouze podepsat seřízení oken a odešel! Pokládám to za polovičatou práci a zametání problému pod koberec.

  A odpověď byla:

  Do reklamačního protokolu nikdo neuvedl, že reklamuje zednické práce. Ve všech bytech bylo provedeno seřízení oken, kontrola zatmelení pod parapety (vnitřními a vnějšími) a kolem oken z vnitřní strany (viz reklamační protokol). Této reklamaci byl přítomen technik bytů, servisní technik a vedoucí oddělení provozu bytů.

  Dovolím si vaše tvrzení opravit tak, aby odpovídalo pravdě:

  V reklamačním protokolu je uvedeno, že byla seřízena okna. Ano to je skutečně pravda. A to je jediné o čem se v protokolu píše. Nemluví se tam o tom, že jsem si na vlastní náklady opravil vnitřní omítky kolem oken už v roce 2010. Technik pouze zkonstatoval, že tam spáry byly a na jejich opravu stačí tmel za pár korun. Na moji otázku jak toto bude řešeno ve všech bytech, technik bytů raději odešel, servisní technik řekl, že on pouze seřizuje okna a vedoucí oddělení provozu bytů dělal, že se ho to netýká. Tato závada trápí všechny nájemníky, se kterými jsem mluvil a nikdy nebyla zapsána do protokolu z odůvodněním, že se reklamační protokol týká pouze seřízení těsnosti oken. Dále jsem poukazoval na opadávající omítku okolo okna v kuchyni. Na to nám vedoucí oddělení provozu bytů řekl, že tam máme nejspíše moc vlhko nebo to bylo způsobeno špatným seřízením oken. Vlhkost byla v kuchyni už jednou měřena vedoucím oddělení provozu bytů a bylo zjištěno, že je hluboko pod normou. Dále byly letmo překontrolovány vnější omítky.

 4. Ve spisu čj.: 515/2001-1140 ze dne 29.března 2011 píšete, že:

  Nedokončené zednické práce, zejména zapravení pod vnitřním parapetem v bytě byly reklamovány u prováděcí firmy. Při příchodu zaměstnanců firmy k odstranění závad jste neumožnil vstup do bytu.

  Toto tvrzení je pravdivé je zčásti! Na opravu zednických prací okolo oken ve vnitřní části nikdy žádná firma nedošla! Přišel pouze někdo, kdo řekl, že jde opravit z venkovní strany špatně provedené zateplení a že se bude muset uvolnit místo okolo oken. Tato tzv. firma přišla neohlášena, nebo bez doprovodu technika bytů. Nepoznal jsem ani žádného pracovníka, který prováděl zateplení. Proto jsem se domníval, že může jít o podvodníky a do bytu jsem je nevpustil.

 5. Při kontrole vyúčtování za předešlé roky jsem narazil na to, že od roku 2009 se pro ohřev TUV spotřebováno více jak dvojnásobek tepla oproti předešlým rokům. Vzhledem k tomu, že nedošlo k přestavbě kotelny ani k zvednutí teploty vody pokládám toto za závažné zjištění a mohu se domnívat, že ve vyúčtování dochází ke klamání spotřebitele a bezdůvodného obohacení! Údaje ze kterých vycházím jsou uvedeny na vyúčtování za jednotlivé roky. Žádám o vysvětlení navýšení tepla potřebného k ohřevu vody. Jakým způsobem je zjišťováno množství spotřebovaného tepla na ohřev TUV?

  Spotřebované teplo v GJ na 1m3 TUV

  Rok Množství ohřáté vody v m3 Množství tepla v GJ Spotřebované teplo v GJ na 1 m3 TUV Poznámky
  2003 361 66 0,182825485 Nižší teplota TUV
  2004 202 338 0,207920792  
  2005 338 75 0,221893491  
  2006 338 75 0,221893491  
  2007 383 78 0,203655352  
  2008 338 73 0,215976331  
  2009 242 113,74 0,47 Zvýšená spotřeba tepla na ohřev!
  2010 281,9 132,49 0,469989358 Zvýšená spotřeba tepla na ohřev!

Žádám o zaslání odpovědi jak byla moje stížnost vyřešena.


24.05.2011

Odpověď generálního sekretáře MO ČR.Tak dopadla moje snaha o spravedlivé vyúčtování služeb za rok 2009.

Není podstatné, že došlo zamítavé stanovisko, s tím by se dalo ještě něco dělat. Napadnout ho u Veřejného ochránce práv nebo u soudu, ale s čím se nedá nic dělat je věta třetího odstavce:

Vzhledem ke skutečnosti, že z nájemců vojenských bytů ve Městě Libavá si nikdo nestěžoval, pokládám toto opatření za účinné a nájemce nepobuřující.

V tom případě si přestaňte stěžovat když mě potkáte, nestěžujte si na enormní platby, které by jinde neprošly. Máte na nich svůj podíl. Jste jak ovce ve stádu. Každá se bojí vystrčit hlavu aby o ni náhodou nepřišla. Je to příklad strachu malých lidiček, kteří se vezou s davem a silní jsou pouze tehdy, když je vrchnost neslyší. Proto pokorně ohněte hřbet do prachu cest a mějte dále strach se ozvat na svou obhajobu.

Pokud Vás moje slova šokovala natolik, že se pokusíte s tím něco udělat a přestanete chtít být částí pokorného stáda, vystupte na svou obhajobu. V opačném případě to byla ztráta času. Pro ty, kteří se pokusí bojovat za své právo o spravedlivé vyúčtování za rok 2009, máte na to ještě necelé dva roky.

Je záležitostí každého jednotlivce aby o svá práva bojoval. Pokud tak neučiní, nezaslouží si nic jiného, než aby platil a pokorně hrbil svůj hřbet.