Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Co se nás týká

Vyúčtování tepla 2009

Dopis se žádostí o vysvětlení vyúčtování bude zveřejněn poté, co ho obdrží Sekce správy majetku MO Praha. Dopis je koncipován jako žádost podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a byl odeslán 31.ledna 2011.


16.02.2011

Z důvodu nepřebírání žádosti Sekcí správy majetku MO Praha bude dopis zveřejněn nejpozději 20.února 2011.


20.02.2011

Žádost zaslána dne 31.ledna 2011 na Ministerstvo obrany, Sekce správy majetku MO, Tychonova 1, Praha 6. Do 20.02.2011 jsem neobdržel žádnou reakci. Neobdržel jsem ani potvrzenou Doručenku!

Text žádosti:

Podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o:

- zveřejnění šetření Skupiny interního auditu SVBF Praha. V posledním dopise od SVBF bylo sděleno, že:

Skupinou interního auditu byla provedena toliko kontrola podkladů, údajů a způsobu výpočtu nákladů a rozúčtování, včetně postupu zaměstnanců SVBF ve vztahu k vyřizování stížností s tím, že samostatná zpráva k tomuto nebyla vyhotovena. Skupina interního auditu pouze konstatovala, že nebyly zjištěny zásadní nedostatky ve vztahu k výpočtu nákladů a rozúčtování.

Toto sdělení SVBF nepovažuji za odpověď, ale za odbytí žadatele. Jak byl kontrolován správnost výpočtu? Jakým způsobem je prováděn výpočet nákladů? Jak je možné, že bylo provedeno šetření a nebyl zpracován zápis? Nebo tvrzení "skupina pouze konstatovala" znamená, že nechtějí být obtěžováni dotazy nájemníků a žádná kontrola se nekonala?;

- jakým způsobem jsou prováděny výpočty cen za jednotku tepla s ohledem na podružné měřiče? ;

- jakým způsobem je provedeno vyúčtování tepla v neobydlených bytech a kdo teplo platí?;

- v případě, že jsou neobydlené byty vedle bytu obydleného, je nějak ošetřena zvýšená spotřeba tepla obydleného bytu z důvodu prostupnosti tepla zdí směrem k bytu neobydlenému? Neobydlené byty jsou nastaveny pouze na temperování a stupačka vedoucí do takového bytu je studená. Zatím se mně nepodařilo ani v největších mrazech zjistit, že by se stupačka zahřála!

- jakým způsobem je prováděno rozúčtování a měření odběru tepla mezi subjekty, které využívají dodávku tepla z centrální kotelny. Ve sdělení SVBF je napsáno:

Vzhledem k absenci patních měřičů jsou náklady rozúčtovány mezi jednotlivé objekty dohodnutým způsobem k poměru vytápěné plochy v souladu se „Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k ustanovení zákona 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro hodnocení vydávání licencí“ ustanovení 4. Teplo pro teplovou vodu je stanovena v souladu s vyhláškou č. 194/2007 Sb. v platném znění.

Z tohoto tvrzení se dá dovodit, že na kotelně je centrální měřič odebraného tepla, je známa podlahová plocha jednotlivých odběrných míst (panelový dům, jednotlivé vojenské útvary a pod.) a z těchto známých dat je proveden poměrným způsobem rozpočet tepla. Teprve poté, když je znám tenhle výpočet, dojde k rozúčtování tepla na jednotlivé vchody a byty podle měřičů.

- jak je možné, že se enormně zvýšila spotřeba tepla za rok 2009 ( o celých 100 GJ) oproti ostatním rokům i přes plastová okna a zateplení? Jak je možné, že po vydání nového vyúčtování se změnila spotřeba tepla na 384,05 GJ? V novém vyúčtování je napsáno, že byla snížena cena nákladů za vytápění. Ve skutečnosti bylo sníženo množství odebraného tepla! Jak tuto skutečnost vysvětlíte?

Rok Spotřeba
2005 327,6 GJ
2006 336 GJ
2007 352 GJ
2008 329 GJ
2009 440,69 GJ
2009 po opravě 384,05 GJ
Spotřeba tepla za roky 2005 - 2009

Spotřeba tepla za roky 2005 - 2009

- jsou okna a jejich usazení provedena dle platných ČSN? Okna byla dovezena z Polska a Polsko májí vyjednanou výjimku u EU na zmírnění normy pro výrobu oken. S okny jsou problémy od samého začátku. Stav oken jsme reklamovali u Vedoucího oddělení provozu bytů Olomouc. Kromě toho, že změřil vlhkost, která byla hluboko pod normou, která je 50% se nic nestalo. Okna netěsní, sráží se na nich voda, jsou vlhké a plesnivé zdi v okolí oken, profukuje pod parapety, vlhnou zdi v okolí oken. Tím se zvyšuje spotřeba tepelné energie a snižuje komfort bydlení. Závady oken i s fotodokumentací jsou popsány na https://www.libavsko.wimps.cz/co-se-nas-tyka/plastova-okna. Jak jsem zjistil, tyto závady se netýkají pouze našeho bytu, ale stěžuje si na ně víc nájemníků. Jak a kdy toto bude vyřešeno? Zdejšího správce se nedá na nic zeptat. Když se ho na cokoliv zeptám buď mlží, nebo řekne, že mně na nic neodpoví, ať si dám písemný dotaz!


22.02.2011

21.2.2011 jsem obdržel odpověď na mé otázky z MO Praha. S odpovědí nejsem spokojen, zvláště se stranou č.3 a proto budu žádat o doplňující informace.16.03.2011

Podána žádost na doplnění informací na Ministerstvo obrany.

Žádám o doplnění informací, které jsem poptával dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Některé informace poskytnuté ve vašem vyjádření považuji za nedostatečné nebo nepravdivé.

  • Na listu č.2 k otázce "V případě, že jsou neobydlené byty vedle bytu obydleného, je nějak ošetřena zvýšená spotřeba tepla obydleného bytu z důvodu prostupnosti tepla zdí směrem k bytu neobydlenému? Neobydlené byty jsou nastaveny pouze na temperování a stupačka vedoucí do takového bytu je studená. Zatím se mně nepodařilo ani v největších mrazech zjistit, že by se stupačka zahřála!" píšete, že neobydlené (neobsazené) prostory jsou vytápěny podle vyhlášky č.194/2007 Sb.

Máte pravdu, podle této vyhlášky má být v bytech 20 °C. Nikde tam ale není uvedeno, že teplota v neobsazeném bytu má být jiná, než v bytu obsazeném (vyhláška č.194/2007 Sb., příloha č.1 - Obytné budovy). Jmenovaná vyhláška nepočítá s neobydlenými byty. Proto se ptám, jaká má být výpočtová vnitřní teplota neobydleného bytu v otopném období podle stavebního projektu?

  • Na listu č.2 k otázce "Jakým způsobem je prováděno rozúčtování a měření odběru tepla mezi subjekty, které využívají dodávku tepla z centrální kotelny." píšete, že rozdělení tepla mezi odběratelské subjekty je provedeno v souladu se "Společným stanoviskem Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce" tak, že teplo je vypočteno dle vytápěné podlahové plochy. A dále uvádíte, aby byly odstraněny pochybnosti o množství dodávaného tepla do bytových domů byly na začátku roku paty domů osazeny měřidly dodávek topné vody a dodávek TUV.

Zřejmě Vám byly poskytnuty nepravdivé informace. Měřidla dodávek topné vody a měřidla TUV na patě domu byly osazeny už v době, kdy jsem se do vchodu nastěhoval (je to přibližně 14 let). Pracovníci kotelny v pravidelných intervalech odepisují stavy dotyčných měřidel. Jak vysvětlíte tento rozpor mezi vašim sdělením a skutečností?

  • Na listu č.3 k otázce kvalitě a zabudování oken píšete, že okna byla řádně převzata bez vad a nedodělků. Do 15.3.2011 vyzve SVBF nájemníky aby zpřístupnili byty pro kontrolu oken a uplatnění reklamace (seřízení kování oken, popřípadě drobné zednické opravy).

Nevím, kdo přebíral dílo, ale u nás se nebyl podívat na provedenou výměnu oken vůbec nikdo. Do dnešního dne není dokončen parapet na balkonových dveřích, týká se to celého vchodu Domašovská 227, Město Libavá. Dále nebylo uvedeno do původního stavu zdivo na společných prostorách domu. Nejsou dořešeny vstupní dveře na chodbu které pracovníci firmy, která montovala okna, použily jako podpěru lešení a došlo k jejich deformaci. Dveře při uzavření netěsní a ve spodní části je mezera mezi dveřmi a rámem několik milimetrů. Dne 10.3.2011 byla provedena kontrola a seřízení kování oken. Když jsem se snažil reklamovat zednické práce, bylo mě sděleno technikem který seřizoval okna, že stačí použít nejlevnější tmel. Obdobnou odpověď obdrželi i ostatní nájemníci domu. Jak budou řešeny rozestupy mezi rámem okna a zdí? Technik SVBF se k tomu postavil tak, že si nechal pouze podepsat seřízení oken a odešel! Pokládám to za polovičatou práci a zametání problému pod koberec.


27.04.2011

Obdržel jsem odpověď z MO Praha.

Protože v textu je několik nepravdivých tvrzení, zaslal jsem stížnost na MO Praha.