Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Co se nás týká

Skládka LO HANÁ Mrsklesy

Skládka LO HANÁ 2010

Neutěšený stav příjezdové komunikace do VVP Libavá od obce Mrsklesy. Stav způsoben provozem skládky LO HANÁ. Video ze dne 2.9.2010.


A tak vypadá vozidlo po jednom průjezdu na této komunikaci. Fotografie ze dne 17.9.2010.

Špinavé auto
Špinavé auto
Špinavé auto

Je evidentní, že provozem skládky LO HANÁ je porušen zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, § 28, odstavec 1:

Při znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí ten, kdo znečištění způsobil, je bez průtahů odstranit a uvést tuto pozemní komunikaci do původního stavu; nestane-li se tak, je povinen uhradit vlastníkovi této pozemní komunikace náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením pozemní komunikace do původního stavu. Tím nejsou dotčeny zvláštní předpisy upravující nakládání s nebezpečnými věcmi.

Podle formulace článku tohoto zákona musí ten, kdo znečistil komunikaci, ji okamžitě po znečištění uvést do původního stavu. Při takto znečištěné vozovce může dojít kromě smyku vozidla i k jeho poškození, nebo k ohrožení zdraví a života osob.

Skládka LO HANÁ a příjezdová komunikace do VVP Libavá se nachází na katastrálním území obce Mrsklesy. Obec Mrsklesy ve svých rozpočtech na rok udává tyto příjmy ze skladky komunálních odpadů:


Rok Příjem ze skládky
2011 36 936 000 Kč
2010 35 792 200 Kč
2009 39 857 900 Kč
2008 31 073 900 Kč
2007 27 981 050 Kč