Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Co se nás týká

Skládka LO HANÁ Mrsklesy

Skládka LO HANÁ 2011

Dne 12.10.2011 jsem jel kolem skládky LO HANÁ Mrsklesy a vozovka byla opětovně "jak to prase". Nafotil jsem ji a zaslal e-mail starostce obce Mrsklesy.

Na katastru obce Mrsklesy se nachází skládka Lo Haná. Podél této skládky vede komunikace do VVP Libavá. Tato komunikace je dlouhodobě znečišťována provozem skládky a tím je porušován zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, § 28, odstavec 1 který praví:

Při znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí ten, kdo znečištění způsobil, je bez průtahů odstranit a uvést tuto pozemní komunikaci do původního stavu; nestane-li se tak, je povinen uhradit vlastníkovi této pozemní komunikace náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením pozemní komunikace do původního stavu. Tím nejsou dotčeny zvláštní předpisy upravující nakládání s nebezpečnými věcmi.

Paní starostko, jak se stavíte ke stavu komunikace okolo skládky a jakým způsobem bude obec Mrsklesy řešit porušování zákona o pozemních komunikacích?

Přikládám fotodokumentaci pořízenou dne 12.10.2011. Stav na komunikaci se dlouhodobě opakuje v okamžiku zhoršení klimatických podmínek. Na stránkách www.libavsko.eu jsem o tom psal již před rokem.

Znečištěná komunikace
Znečištěná komunikace
Znečištěná komunikace
Znečištěná komunikace
Znečištěná komunikace
Znečištěná komunikace
Znečištěná komunikace
Znečištěná komunikace

Odpověď paní starostky ze dne 13.10.2011

Dobrý den.

Toto je problém, který trápí obec také.Vždycky se to řešilo domluvou a stav vozovky se upravil tak, aby byla v původním stavu a bezpečně sjízdná. V této době dochází k většímu návozu zeminy na hrázky. Dle telefonického sdělení ředitele LO Haná, konkrétně včera, byla kolem 16 hodiny provedena údržba a očista vozovky. Je tu větší pohyb vojenské techniky a tahačů. V žádném případě LO Haná nechci omlouvat. Před rokem se o tomto problému jednalo u přednosty na Libavé, existuje záznamová kniha, kam by se znečištění vozovky mělo zaznamenávat, dle sdělení ředitele v ní není žádný záznam. Povinnosti by si měli plnit.

Děkuji za informace a přeji pěkný den


Moje odpověď ze dne 15.10.2011

Dobrý den.

Paní starostko mate pravdu, povinnosti by se měly plnit. A protože ji neplní znečišťovatelé vozovky ani obec která je místně příslušná a nekoná ve smyslu zákona ač konat by měla, obrátím se jinam. Sama přiznáváte, že opakované znečišťování vozovky řešíte pouze domluvou.

To, že existuje záznamová kniha o znečištění vozovky není všeobecně známo. Dokonce není známo, kde je kniha uložena a kdy se do ní dá vložit zápis.

Ve svém prvním e-mailu jsem nenapsal, že znečištění na vozovce pochází z provozu skládky Lo Haná. Přiložil jsem mapku na které je patrné, že znečištění začíná na hranicích katastru obce Mrsklesy na horním konci skládky Lo Hana. Je zajímavé, že při průjezdu celým VVP Libavá nedochází k silnému a opakovanému znečištění vozidel. Ke znečištění dochází během průjezdu okolo skládky. Proto mě není jasné proč jste uvedla, že se v dané oblasti pohybuje větší počet vojenské techniky a tahačů, které se pohybují po zpevněných komunikacích. Fotografie byly pořízeny ve středu 12.10.2011 v době od 17:17 do 17:24. Stejný stav byl i 11.10.2011 a samozřejmě přetrval až do pátku, kdy vozovka už byla vyschlá a místo bahna byl prach. Stačí počkat do dalšího deště a zabahněná komunikace tady bude zase!


Dotaz ze dne 30.10.2011 na Olomoucký kraj

Dobrý den.

Dne 12.10.2011 jsem e-mailem upozornil starostku obce Mrsklesy paní Miluši Foukalovou na opakující se znečištění vozovky vedoucí kolem skládky Lo Haná v katastru obce Mrsklesy. Přiložil jsem fotografie dokumentující stav vozovky a citoval jsem ustanovení zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, § 28, odstavec 1.

Při znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí ten, kdo znečištění způsobil, je bez průtahů odstranit a uvést tuto pozemní komunikaci do původního stavu; nestane-li se tak, je povinen uhradit vlastníkovi této pozemní komunikace náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením pozemní komunikace do původního stavu. Tím nejsou dotčeny zvláštní předpisy upravující nakládání s nebezpečnými věcmi.

Paní starostka odpověděla vyhýbavě a zaujala obranný postoj vůči skládce Lo Haná. Podle jejich vlastních slov se to vždy řešilo domluvou. Sama uvádí, že vozovka se udržuje jednorázově okolo 16 hodiny (fotografie byly pořízeny po této době), což je v rozporu s ustanovení citovaného zákona, kde je uvedeno, že znečištění komunikace musí být odstraněno bez průtahů a komunikace musí být uvedena do původního stavu. Zde je patrně považováno za původní stav nanesená vrstva bahna a dalších nečistot. Na stránkách www.libavsko.eu/co-se-nas-tyka/skladka-lo-hana-mrsklesy-2010 jsem o tom psal již před rokem.

Podle sdělení paní starostky jsem naznal, že nebude tuto situaci, která nastane vždy po jakémkoli dešti, řešit.

Protože obec Mrsklesy spadá pod působnost Olomouckého kraje, žádám Vás o vyjádření k dané situaci a sjednání nápravy. Přikládám fotografie a komunikaci s paní starostkou.


Odpověď Olomouckého kraje ze dne 30.10.2011

Další moje dotazy budou nasměrovány na armádní představitele. Jako první to bude Vojenský újezd Libavá.


Vyjádření Vojenského újezdu Libavá.

Vážený pane.

Dopis Vám zaslaný Olomouckým krajem je z větší části platným dokumentem. Omylem je přisouzení komunikace Újezdnímu úřadu vojenského újezdu Libavá. Již podle Vaší mapky na www.libavsko.eu nespadá jmenovaná komunikace do katastru vojenského újezdu Libavá. To také znamená, že přednosta újezdního úřadu nemá na uvedené komunikaci pravomoc k jakémukoli rozhodnutí.

Je pravdou, že byla několikrát inicializována schůzka subjektů zainteresovaných na znečištění, a to i z krajského úřadu. Většinou došlo po jednáních ke zlepšení stavu, ale výsledky jsou po čase takové jako na fotografiích.

Opět vyvolám společné jednání ke znečištění komunikace, avšak oprávněným subjektem státu, v jehož péči je správa komunikace, je VUSS Brno.


Informace a kontakty naleznete na stránkách:

www.firmy.cz

www.mocr.army.cz